Oferta

Ulica:

Miasto: Taluba

Województwo: Mazowieckie

Rynek:

Powierzchnia: m2

Ilość pokoi:

Piętro: z

Rok budowy obiektu:

Cena za metr2: 14.53 PLN

Cena całkowita: 109000 PLN

Ładna działka z brzozami na działce. Część działki objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Na wyznaczonych w planie terenach oznaczonych „RO” – tereny zabudowy zagrodowej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów: 1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi; 2) jako przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające terenów ustala się: a) budynki mieszkalne jednorodzinne, b) budynki letniskowe rekreacji indywidualnej, c) budynki usług niepublicznych, mieszczące funkcje handlu, gastronomii oraz usług podstawowych nieuciążliwych, związane z obsługą terenu, d) budynki usług publicznych, e) budynki gospodarcze i garażowe obsługujące zabudowę usługową, f) parkingi samochodów osobowych, dojścia i dojazdy, g) liniowe, punktowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 3) obiekty i urządzenia o funkcji dopuszczalnej można realizować pod warunkiem, że nie będą zajmowały więcej niż 30% terenu; 4) obowiązuje intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%; 5) obowiązuje utrzymanie tradycyjnego charakteru projektowanej zabudowy oraz sytuowanie budynków w miarę możliwości w ujednoliconej linii zabudowy, kalenicowo lub szczytowo, w zależności od istniejącego układu, szerokości działek itp., lecz w miarę możliwości w jednym z tych sposobów; 6) obowiązuje maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne, przy czym wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia za wyjątkiem sytuowania budynków na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych; 7) obowiązuje przekrycie budynków dachami dwu- lub wielospadowym o nachyleniu połaci pod kątem 30 – 45 st.; 8) ustala się możliwość lokalizacji nieuciążliwych usług w istniejących lub nowych budynkach, pod warunkiem, że nie spowodują one kolizji z istniejącym lub projektowanym zagospodarowaniem; 9) wolno stojące budynki gospodarcze, garażowe, składowe, inwentarskie oraz budowle rolnicze należy realizować w środkowej i tylnej części działki za budynkami mieszkalnymi; Media w drodze: prąd, gaz, wodociąg. Wymiary działki 14.5×530. Zapraszam do obejrzenia i zakupu

Czynsz:

Ofertę przygotował:
Mirosław Kunka

Email: m.kunka@milos.com.pl
Nr telefonu: 602665965

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

Porównaj ogłoszenia

Compare (0)